Ngày hồi còn bé, dường như hai bố con một bức tường vô hình ngăn cách. Cũng bởi vì gia đình, lo con thua bạn bè không  được bằng như con nhà người ta nên ngay từ