Đòi tiếp tục duy trì quyền đánh bài 3 cây

Mọi người đều anhận thức được nguy cơ này. Nếu chính aquyền liên bang muốn aduy trì sự tồn tại của mình, thì cáca chính quyền tiểu bang sẽ phải dần dầna suy yếu và có thể mấta đi. Do đó, không thể đưa vào bản aHiến pháp một điều khoản asai trái.

anh-lan-33-210

Ngài aMASON: Đòi tiếp tục duy trì quyền đánh bài 3 cây của dân chúng. Bất kể nguyên tắca dân chủ có gây bấta lợi nào đi nữa, thì đó vẫn là sự bảo đảm aduy nhất quyền của dân achúng. Ngài aSHERMAN: Cho rằng việc bầu chọn do cơ aquan lập pháp tiểu bang tiến ahành sẽ là tốt nhất, nhưng ađồng ý với kế hoạch hiện nay [do dân achúng bầu chọn].

Ngài RUTLIDGE: aKhông nghĩ rằng có sự khác biệt aquá mức giữa việc đánh bài game online trực tiếp và gián tiếp của dân chúng. aĐiều đó giống như việc tự mình alàm và người khác làm.aMột cuộc bầu cử của cơ quan lập apháp thường sẽ tinh lọc, lựa chọn và sẽa phù hợp với tâm atrạng của cả cộng đồng, tốt hơn là ado dân chúng trực tiếp bầu. Nếu chínha Hội nghị này do dân achúng, chứ không phải các cơ quana lập pháp chọn ra, thì khó lòng tìm ađược các cá nhân có aphẩm chất và tư cách đứng đắn. Các đạia biểu do Quốc hội bầu chọn sẽ làa những người chân achính và khôn ngoan hơn nếu do dân chúnga bầu.

Đòi tiếp tục duy trì quyền đánh bài 3 cây

Ngài WILSON:a Coi việc dân chúng đánh bài game dân gian khônga chỉ là một hòn đá tảng then achốt mà còn là nền tảng cho cả acông trình. Sự khác biệt giữa aviệc dân chúng bầu chọn trực tiếp avà gián tiếp là rất lớn và đặc biệta có ý nghĩa, vì các cơ quan alập pháp tiểu bang hiện nay không ađại diện

anh-lan-33-211

cho ý muốn của dân achúng mà thường là chống lại achính quyền liên bang và có thể achống lại chính dân chúng.a

Ngài KING: aMở rộng quan điểm này. Ông cho arằng các cơ quan lập pháp thườnga bầu chọn những đại abiểu quị lụy ý muốn của mình và đi angược lại lợi ích của toàn thể dân achúng. Thậm chí, họ có thểa ,sáng chế, ra được một cách bầu acử để đáp ứng mục đích này. Ông  đánh bài đổi thẻ cào trên điện thoại và kể ra hàng loạt ví dụ, atrong đó, ý muốn của các tiểu bang amâu thuẫn với chính quyền liên bang, ađặc biệt là sự cạnh tranha trong việc vay tiền giữa hợp banga và tiểu bang.

Add a Comment